Phòng Quản lý Đào tạo

Thông báo

Thông báo về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024

05-02-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

Xem thêm

Công tác khảo thí